trivsel.jpg

Trivselregler

För parkeringsplatser och garage

För att skapa ett trevligt boende och en väl fungerande parkering för alla i området, så förbinder sig hyresgästen följande:

1.    Bilplatsen är endast avsedd för personbil. Endast en bil får vara uppställd på den förhyrda platsen.

2.    Fordon, som inte är i körbart skick (enligt bilskrotningsförordningen) får inte vara uppställt på bilplatsen, inte ens tillfälligtvis.

3.    Hyresgästen får inte utföra några reparations- eller underhållsarbeten på bilplatsen.

4.    Hyresgästen får inte inrätta egen el av något slag.

5.    Om hyresgästen vill uppsätta upp skylt med bilnummer eller annat, ska detta godkännas skriftligt i förväg av hyresvärden

6.    Hyresgästen svarar för renhållning, snöröjning och sandning av själva bilplatsen.

7.    Frågor mellan bilägare löses enklast direkt på plats mellan bilägarna.

8.    För bilplats med eluttag gäller att bara godkänd utrustning som kopplats in korrekt får användas, att eluttaget alltid ska hållas låst och att anslutningskabel bara får vara ansluten till eluttaget då någon elapparat används i bilen.

       Hyresgästen ska genast ska anmäla uppkommet fel på eluttaget till fastighetsskötare.

       För ev. platser med möjlighet till laddning av elbil gäller separata bestämmelser.

9.    Parkeringsplatsen får endast användas av hyresgästen och dennes familj. Andrahandsuthyrning är ej tillåten. 

10.  i övrigt följa alla anvisningar från hyresvärden, fastighetsskötare och övriga företrädare för hyresvärden.

11.  Hyresgästen förbinder sig att tillse att dessa trivselregler även följs av alla som har rätt enligt hyresavtalet att använda platsen.

12.  Fler trivselregler finns i hyreskontraktet.