trivsel.jpg

Trivselregler

För att skapa ett trevligt boende för alla i området, så förbinder sig hyresgästen att:

1.    inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda ljudligt så att störningar uppkommer för kringboende. Normalt råder dämpad musik- och talvolym natt före måndag tom fredag kl 22.00-07.00 samt natt före lördag och söndag kl 00.00-10.00.

2.    också i övrigt se till att de som bor i omgivningen inte störs samt att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Bollspel mot husfasad tillåts ej.

3.    inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat, vid entré, på gård, gräsmattor, källare, vind eller andra utrymmen utan föregående skriftlig överenskommelse.

4.    inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten samt att endast parkera bil eller annat fordon på anvisade parkeringsplatser utanför och i anslutning till fastigheten.

5.    inte vid något tillfälle hålla husdjur i lägenheten eller fastigheten i övrigt, samt att inte inom fastigheten lägga ut mat till djur.

6.    inte utan skriftligt tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.

7.    inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Grillning i för detta speciellt avsedd utrustning får ske, om olägenhet för grannar ej uppkommer. Efter grillning på speciellt avsedd plats skall platsen lämnas städad.

8.    inte röka inomhus. Vid rökning utomhus ska fimpar mm uppsamlas på ett brandsäkert sätt och därefter snarast slängas i husets sopkärl.

9.    följa bruksanvisningar och övriga anvisningar vid användning av tvättstuga, tvättmaskiner och övrig utrustning.

10.  följa regler och anvisningar för sophantering, inkl grovsopor. Sopor i lägenheten ska tömmas regelbundet så lukt ej uppkommer. Grovsopor som glas, metall, förpackningar, tidningar mm transporteras genom hyresgästens försorg löpande till kommunens uppsamlingsplats, så sanitära olägenheter ej uppkommer.

11.  inte utan särskilt skriftligt tillstånd från hyresvärden ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning samt att inte göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.

12.  inte borra i väggar i våtutrymmen.

13.  hålla entré och altan fri från snö och is, att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma, att inte utan särskilt tillstånd av hyresvärden placera blomlåda eller dylikt på utsidan av fönster, balkong- eller altanräcke.

14.  inte i diskho, handfat eller toalettstol spola ned vätskor (t. ex. matolja) eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.

15.  snarast till hyresvärden anmäla fel eller brister som uppkommer i lägenheten samt förekomst av ev. ohyra och skadeinsekter i lägenheten. Om ett fel som ej blivit anmält får en skada till följd, står hyresgästen ansvarig för denna kostnad.

16.  i övrigt följa alla anvisningar från hyresvärden, fastighetsskötare och övriga företrädare för hyresvärden.

17.  att erlägga ersättning till hyresvärden för kostnad som uppkommit i de fall hyresvärden återställt förhållande som hyresgästen enligt ovan ej har åtgärdat, tex städning, reparation med mera.

18.  ersätta hyresvärden för skada som hyresgästen orsakat på utrustning eller möblemang.

19.  teckna hemförsäkring för lägenheten för lösöre och viss fast egendom inkl s.k. ”drulleförsäkring” samt att vidmakthålla sådan försäkring under hyresförhållandet.

20.  tillse att dessa ordningsregler också följs av ev. hushållsmedlemmar, gäster eller annan som hyresgästen har på besök i lägenheten eller som där utför arbete för dennes räkning.

Lägenheten hyrs ut för att brukas av ett rimligt antal boende i förhållande till bostadens storlek och antal rum, normalt ej mer än max två personer per sovrum. Upplåtelse till inneboende får ej ske. Andrahandsuthyrning får ej heller ske.